Algemene voorwaarden

Eeuwenhout Bike verhuur van e-scooters, (elektrische) stadsfietsen en mountainbikes.

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Eeuwenhout Bike: Eeuwenhout (elektrische) fietsen- en scooterverhuur gevestigd in de Dikkebusstraat 244, 8951 Dranouter, in deze handelend onder de naam Eeuwenhout Bike.

 • Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met Eeuwenhout Bike;
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Eeuwenhout Bike en de Huurder op grond waarvan Eeuwenhout Bike e-scooters, (elektrische) fietsen en toebehoren aan de Huurder verhuurt; E-scooters: de door Eeuwenhout Bike te huur aangeboden elektrische scooter(s);
 •  Toebehoren: de door Eeuwenhout Bike te huur aangeboden zaken die op of aan de escooter gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten en sleutels, kinderzitjes, e-scooterkarren, e-scootertassen, navigatiesystemen en kaarthouders; idem voor fietsen;
 •  Verhuurlocatie: de plaats waar de door Eeuwenhout Bike te huur aangeboden escooters/fietsen en toebehoren worden uitgegeven en ingenomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere huurovereenkomst tussen Eeuwenhout Bike en de huurder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat de huurder de e-scooters/fietsen en/of toebehoren in ontvangst heeft genomen. De Huurder is ten opzichte van Eeuwenhout Bike volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, ook wat de e-scooters/fietsen en/of toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt.

Artikel 4: Aanvang en einde van de Huurovereenkomst

 •  De huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van de escooters/fietsen en toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de huurovereenkomst.
 •  De huurder is gehouden de e-scooters/fietsen en toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven van Eeuwenhout Bike, uiterlijk op het bij de huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren bij de verhuurlocatie of een vooraf schriftelijk overeengekomen andere locatie.
 •  Verlenging van de duur van de huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de verhuurlocatie.
 •  Als de e-scooters/fietsen en toebehoren enig niet aan de huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de huurder toegestaan de escooters/fietsen en toebehoren binnen 20 minuten na aanvang van de huurovereenkomst te retourneren bij de verhuurlocatie. De huurovereenkomst wordt dan ontbonden en de huurder is gerechtigd tot restitutie van de betaalde huursom.
 •  Tussentijdse inlevering van de e-scooters/fietsen en toebehoren op de verhuurlocatie, anders dan bedoeld in het vorige lid, doet de huurovereenkomst eindigen zonder recht van de huurder op vermindering dan wel restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

Artikel 5: Verplichtingen van Eeuwenhout Bike

 •  Eeuwenhout Bike verstrekt de huurder e-scooters/fietsen en toebehoren die zich in een goede en veilige staat bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van de noodzakelijke middelen voor de huurder om de e-scooters/fietsen en toebehoren te beschermen tegen diefstal.
 •  Indien en voor zover Eeuwenhout Bike voor de verhuur van de e-scooters/fietsen en toebehoren gebruik maakt van een derde partij, stelt Eeuwenhout Bike deze derde partij in staat om aan de verplichtingen van Eeuwenhout Bike uit hoofde van de huurovereenkomst te voldoen.

Artikel 6: Gebruik

 •  De huurder onderwerpt de e-scooters/fietsen en toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken aan de verhuurlocatie. Indien voor bedoelde melding achterwege blijft, wordt de huurder geacht de e-scooters/fietsen en toebehoren in goede staat te hebben ontvangen.
 •  De Huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de e-scooters/fietsen en toebehoren in overeenstemming met hun normale bestemming en draagt zorg voor de escooters/fietsen en toebehoren zoals een goed huurder betaamt. De huurder retourneert de e-scooters/fietsen en toebehoren schoon en in dezelfde staat als ze zijn ontvangen.
 •  De huurder gebruikt de e-scooters/fietsen en toebehoren enkel op verharde wegen en paden. De e-scooters/fietsen en toebehoren mogen in geen geval worden gebruikt in duinen of op het strand. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 •  De huurder mag geen andere personen dan de berijder vervoeren op de e-scooters, anders dan de met gebruikmaking van de daarvoor bestemde toebehoren.
 •  De huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de e-scooters/fietsen en toebehoren. Bij het stallen zet de huurder de escooters/fietsen en toebehoren altijd op slot met het op de e-scooters/fietsen en toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en). Bij het stallen van de escooters /fietsen verwijdert de huurder alle losse en diefstalgevoelige toebehoren en draagt deze bij zich.
 •  De huurder brengt geen veranderingen aan de e-scooters/fietsen en toebehoren aan.

Artikel 7: Huursom, betaling en kosten

 • De Huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de e-scooters/fietsen en toebehoren de huursom, zoals vermeld op de huurovereenkomst, te voldoen.
 •  Ingeval van het zonder schriftelijke toestemming van Eeuwenhout Bike overschrijden van de overeengekomen huurperiode met meer dan zestig minuten is de huurder over de periode van overschrijding huur verschuldigd vermeerderd met een boete van € 65,00 voor elke dag dat de e-sooter(s)/fietsen te laat word(t)(en) ingeleverd, onverminderd het recht van Eeuwenhout Bike op schadevergoeding. De huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren van de e-scooters/fietsen en toebehoren te voldoen aan de verhuurlocatie.
 •  Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel vindt geen toepassing indien de huurder vóór afloop van de huurovereenkomst aan Eeuwenhout Bike of de verhuurlocatie heeft gemeld, dat hij ten gevolge van een overmacht situatie niet in staat is de e-scooters en toebehoren tijdig in te leveren en Eeuwenhout Bike of de verhuurlocatie heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip.
 •  Als de huurder de e-scooters en toebehoren niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de huurder gehouden binnen drie dagen een bedrag van €2500,00 per escooter aan Eeuwenhout Bike te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de huurder tevens huur en boetes verschuldigd. Indien de huurder de e-scooters en toebehoren alsnog op enig moment binnen drie maanden na de overeengekomen einddatum inlevert, zal voornoemd bedrag in mindering worden gebracht op al hetgeen de huurder aan Eeuwenhout Bike is verschuldigd. Betaling van voornoemd bedrag doet het eigendom van de e-scooters en toebehoren niet overgaan op de huurder; Eeuwenhout Bike blijft te allen tijde eigenaar van de e-scooters en toebehoren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal

 •  Eeuwenhout Bike is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van Eeuwenhout Bike, in welk geval Eeuwenhout Bike slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Eeuwenhout Bike raadt het gebruik van helmen ten zeerste aan.
 •  De huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de e-scooters/fietsen en toebehoren, de e-scooter- of fietssleutel of de accu, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij een medewerker van de verhuurlocatie en/of aan Eeuwenhout BIke via het op de huurovereenkomst vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer.
 •  De huurder is jegens Eeuwenhout Bike aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de e-scooters/fietsen en toebehoren. De huurder is voorts jegens Eeuwenhout Bike aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van de e-scooters/fietsen en toebehoren. De huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van Eeuwenhout Bike, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de escooters/fietsen en toebehoren evenals huurderving, volledig aan Eeuwenhout Bike te vergoeden. De huurder blijft ten alle tijde aansprakelijk voor het eigen risico ter hoogte van; € 1000,00 per e-scooter, als de huurder de e-scooters en toebehoren op slot heeft gezet met de op de e-scooters gemonteerde dan wel daartoe bestemde sloten en hij de sleutel(s) samen met het door de politie opgemaakte aangifterapport heeft overlegd aan Eeuwenhout Bike of aan de verhuurlocatie. Het voldoen van het eigen risico vrijwaart de verhuurder niet tot het vergoeden van de daadwerkelijke kosten zoals beschreven in dit lid (Artikel 8 lid 3).
 •  Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de e-scooters/fietsen en toebehoren dient de huurder de (beschadigde) e-scooters/fietsen en toebehoren te retourneren naar de verhuurlocatie, tenzij daarover, nadat de schade is gemeld, andere afspraken zijn gemaakt met Eeuwenhout Bike of de verhuurlocatie.
 •  Eventuele schadevergoeding dient de huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop de e-scooters/fietsen en toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te voldoen op de verhuurlocatie. Eeuwenhout Bike behoudt zich het recht voor een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet toereikend blijkt.
 •  Het is de huurder, behoudens de in het volgende lid van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan reparaties aan de e-scooters/fietsen en toebehoren te (laten) verrichten, tenzij Eeuwenhout Bike hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Eeuwenhout Bike zal deze toestemming slechts verlenen indien dat noodzakelijkerwijs nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval.
 •  Het is de huurder toegestaan om, voor eigen rekening en risico, lekke banden, lampjes en batterijen van de e-scooterverlichting te (laten) repareren/vervangen, zonder dat daarvoor toestemming van Eeuwenhout Bike nodig is. Eeuwenhout Bike is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten.

Artikel 9: Niet tijdige betaling

 • De in het vorige artikel genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de huurder bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert.
 • ij overschrijding van een betalingstermijn is de huurder over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van de vordering(en) van Eeuwenhout Bike worden gemaakt, dan is de huurder tevens gehouden deze kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Eeuwenhout Bike op vergoeding van de daadwerkelijke kosten. Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst Naast de in de wet geregelde gevallen, kan Eeuwenhout Bike de huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde. In dat geval kan Eeuwenhout Bike de onmiddellijke teruggave van de e-scooters/fietsen en toebehoren vorderen en de e-scooters/fietsen en toebehoren terugnemen waar en bij wie deze zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de huurder. Meer in het bijzonder heeft Eeuwenhout Bike dit recht indien na het sluiten van de huurovereenkomst aan Eeuwenhout Bike ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of als Eeuwenhout Bike de huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Artikel 11: Klachten

Eventuele klachten van de huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld bij Eeuwenhout Bike dan wel de verhuurlocatie kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd. Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden opgelost, kan de huurder deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven indienen bij Eeuwenhout Bike. Klachten die binnen twee maanden worden ingediend, zijn in ieder geval tijdig.

Artikel 12: Wijziging

Veranderingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt. Indien deze algemene voorwaarden strijdig mochten zijn met één of meer in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden. Indien afzonderlijke punten van deze algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de ineffectieve passage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het meest benadert.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke huurovereenkomst tussen Eeuwenhout Bike en een derde en op de onderhavige algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Ieper.

Privacy Policy Website


Dikkebusstraat 244, 8951 Dranouter +32 (0) 475 26 94 83 info@eeuwenhout.bike www.eeuwenhout.bike

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we uw data delen

Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.